Nieuws

Jack Stienstra mag naar de A pakwerkersdag in Harderwijk

Geplaatst op 9 December 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag heeft Jack Stienstra examen mogen doen om zijn B pakwerkers licentie te mogen upgraden.

Na een cursus van 3 maand voorbereiding onder leiding van Ron v. Hal, de conditionele en kracht ondersteunende training door de bootcamp club Groningen  heeft Jack Stienstra vandaag super gepresteerd.

Bedankt geleiders, Ron van Hal en Bootcamp club Groningen voor jullie inzet.

Jack van harte met het behalen van je toestemming om deel te mogen nemen aan de A dagen in Harderwijk!! Je hebt er al hard aan gewerkt maar er zal nog een tandje bij gezet moeten worden om daadwerkelijk je A status binnen te halen!!  van harte GEFELICITEERD met dit resultaat.

Uitslag NBG Regionale pakwerkersbeoordelingsdag van Regio 1

Keurmeester: Gerard List.
Datum: 09 december 2012
Locatie: GHSV Gideon Groningen
De volgende pakwerkers mogen zich voor de A-dag inschrijven:
1.01 M. Jipping, 1.07 Jack Stienstra * en 1.20 S. Jonker

Uitslag B en C pakwerkers:
B licentie – 1.04 V. Heidema 92 pnt,
B licentie – 1.20 R. Wever ovb
C licentie – 1.09 J. ter Horst 92 pnt
C licentie – 1.04 J. Hoeksema 87 pnt *
C licentie – 1.16 Wesley Haakman 84 pnt *
C licentie – 1.20 A. Abma 84 pnt
C licentie – 1.05 Arjaan Martini 83 pnt *
C licentie – 1.17 M. Rienmeyer 83 pnt
C licentie – 1.09 Alexander Bal 80 pnt *

* deelgenomen aan de pakwerkers cursus

Hierbij de filmpjes van Jack zijn werk:

Met Holland Faya aan het werk: klik op de link voor het filmpje: http://youtu.be/dbnKJUuKUZ0

Met  Holland Excellent aan het werk:   http://youtu.be/KGRcbGdelvo

Met Holland  Hachi aan het werk :    http://youtu.be/85cWIrKt0vU

Met Thor aan het werk:    http://youtu.be/Pv9BBJAC5ls

Impressie van de deelnemers: https://skydrive.live.com/redir?resid=97DB5C7167C2473E!128&authkey=!AEmEeCEacq3oFn4

Hieronder kun je lezen hoe en waar op wordt gelet tijdens een examen, wat de inhoud is van de licentie etc.:

Het verplichte cursusprogramma bestaat uit:

A Theorie: beschikbare tijd minimaal 4 uren.
1. Algemene kennis van de kynologische wereld
2. Kennis van het I.P.O. examenreglement.
3. Theoretische onderbouwing van het hoe en waarom van het verrichten van de verdedigingsdienst binnen het I.P.O.

B Praktijk: beschikbare tijd minimaal 24 uren.
1. Het leren onderkennen van verschillende typen honden en dienovereenkomstig handelen (uittesten).
2. Speciale aandacht voor het voetenwerk en de mouwbehandeling van de pakwerker. Het aanleren en beoefenen van zelfstandig ingrijpen van de hond en de achtervolging het z.g. inhalen van de pakwerker (lange vlucht).
3. Houding van de pakwerker in het verstek.
4. Techniek beoefenen van stokslagen: juiste plaatsing en timing zonder daardoor in het werk te vertragen of het gevecht te verslappen.
5. Beoefenen van het examenprogramma. Dreiging met de softstok, voor- en nadreiging bij het afstandstellen en bij de overval, conform de eisen gesteld in de diverse examenprogramma’s.
6. Het geven van tips ter voorkoming van blessures van hond en pakwerker.

Bij de gehele opleiding zal te allen tijde het belang van de hond en zijn geleider centraal moeten staan.

De beoordelingsdag
De beoordelingsdag is vooral gericht op de toetsing van de pakwerker. Of deze in staat is op een verantwoorde manier pakwerk te verrichten op examens en wedstrijden volgens de eisen van het I.P.O. examenreglement. De NBG pakwerkers staan in dienst van de NBG lidvereniging en haar leden. Het kan dus niet zo zijn dat een pakwerker zelf bepaalt hoe of wat de eisen zijn, waaraan de honden moeten voldoen. Het examenreglement is daarin de enige en juiste leidraad en slechts de Commissie Werkhonden van de Raad van beheer kan hierin wijzigingen aanbrengen. Het is daarbij mogelijk om op de beoordelingsdag een theoretische gedeelte te houden waarin kwesties als mentaliteit en examenreglement dan ook de hoofdmoot zullen vormen.
Het, eventuele, theoretische gedeelte zal dan worden afgenomen voor het praktijk gedeelte en zal bestaan uit 15 open vragen. Deze vragen zijn vooraf niet bekend. Iedere pakwerker krijgt in eerste instantie twee honden van zijn eigen vereniging. Indien de keurmeester van mening is dat deze pakwerker hoogstens de C kwalificatie verdient wordt het pakwerk na de 2 honden beëindigd Als de pakwerker in aanmerking komt voor een hogere kwalificatie, dan moet de pakwerker aansluitend nog twee, voor hem vreemde, honden afwerken. Daarna zal de examinator de definitieve kwalificatie bekend maken.

De deelnemers worden aan de hand van voorgedrukte beoordelingslijsten beoordeeld door een door de NBG bevoegd persoon. Per hond wordt een lijst ingevuld, in totaal wordt een kandidaat dus minimaal 4 en maximaal 8 keer beoordeeld. De op deze manier verkregen objectieve uitslag is bindend voor de NBG en onherroepelijk. De examinator wordt voor aanvang van iedere cursus vastgesteld. De secretaris van de beoordelingsdag is de regiocommissaris. De examinator is een persoon welke door de NBG erkend is om pakwerkers te beoordelen. De examinator wordt bijgestaan door de leerpakwerker. Deze laatste moet daadwerkelijk betrokken zijn bij de cursus hetzij als cursusleider, hetzij als instructeur.

Het pakwerkersbeoordelingssysteem

Na beoordeling door de examencommissie zal blijken welke titel de pakwerker, voor het komende seizoen mee zal krijgen. Uit de totaal 4 tot 8 beoordelingen die de pakwerker krijgt, moet de pakwerker gemiddeld minimaal die punten halen om C, B of A pakwerker te worden. De C.B.A. hanteert de volgende pakwerkerskwalificaties: • Minder dan 80 punten, geen kwalificatie, wel licentie. • Beoordeling tussen de 80 en 90 punten is kwalificatie C. • Beoordeling van 90 punten of meer is kwalificatie B, mits in het bezit van de C kwalificatie. Pakwerkers die op de regionale beoordelingsdag de kwalificatie uitmuntend (96 punten en meer) behalen kunnen inschrijven voor het landelijk examen, mits in het bezit van de B kwalificatie. De hoogste kwalificatie welke een NBG pakwerker op een regionale pakwerkersbeoordelingdag kan verkrijgen is een B licentie.

De C.B.A. organiseert jaarlijks voor aanvang van het wedstrijdseizoen een landelijk pakwerkersexamen.
• Dit examen is verplicht voor elke pakwerker met een A kwalificatie, die zijn/haar kwalificatie voor het aankomende wedstrijdseizoen wil behouden.
• Dit examen is toegankelijk voor de pakwerkers die tijdens de regionale pakwerkersbeoordelingsdag de kwalificatie uitmuntend (96 punten of hoger) hebben behaald.
• Er wordt geëxamineerd door minimaal twee door de NBG erkende examinatoren.
• Elke pakwerker demonstreert zijn/haar kunnen bij 8 honden.
• De pakwerkers worden beoordeeld op wedstrijdniveau.
• De A kwalificatie wordt toegekend bij een beoordeling van 96 punten of meer.

Indien een pakwerker tijdens het landelijke examen geen A kwalificatie weet te behalen, behoudt de pakwerker voor dat jaar de B kwalificatie. Bij eventuele calamiteiten is de commissie bevoegd om hiervan af te wijken. Om in het jaar daarop weer aan het landelijke examen deel te kunnen nemen, om een A kwalificatie te krijgen, zal de pakwerker tijdens de regionale pakwerkersbeoordelingdag de benodigde punten moeten verzamelen.

Het landelijke pakwerkersexamen

Op de landelijke beoordelingsdag zal de pakwerker in het totaal voor 8 honden pakwerk moeten doen tezamen met een andere pakwerker. Dit wil zeggen dat hij eerst voor 4 honden het korte werk moet doen, terwijl de andere pakwerker voor dezelfde honden het lange werk doet. Na de eerste 4 honden wordt er gewisseld en gaat degene die bij de eerste 4 honden het korte werk deed, het lange werk doen en degene die bij de eerste 4 honden het lange werk deed gaat het korte werk doen.

A-pakwerker: Landelijke pakwerker bevoegd tot het doen van pakwerk op alle examens en wedstrijden.
B-pakwerker: Regionale pakwerker bevoegd tot het doen van pakwerk op alle examens en Wedstrijden, met uitzondering van hoofdevenementen en CACIT wedstrijden.
C-pakwerker: Verenigingspakwerker bevoegd tot het doen van pakwerk op alle examens.
Licentie pakwerker: Pakwerk bevoegd tot het doen van pakwerk op alle examens.

Kwalificaties:
Licentie: Iedere NBG vereniging is gerechtigd om voor haar leden een pakwerklicentie aan te vragen om pakwerk te verrichten op examens.
C-Licentie: Om voor een C-Licentie in aanmerking te komen dient men een beoordeling te hebben gehaald op de regionale pakwerkersdag met tenminste 80 punten.
B-Licentie: Om voor een B-licentie in aanmerking te komen dient men:
De C-licentie te bezitten;
Een beoordeling te hebben behaald op de regionale pakwerkersdag met tenminste 90 punten.
A-Licentie: Om voor een A-licentie in aanmerking te komen dient men:
De B-licentie te bezitten;
Een beoordeling te hebben behaald op de regionale pakwerkersdag met tenminste 96 punten (pakwerkers met de A-licentie zijn vrijgesteld van de regionale pakwerkersdag) en;
Een beoordeling te hebben behaald op de landelijke pakwerkersdag(en) van tenminste 96 punten.